Sophie_Calle_Shibuya_PRHQ.00_00_10_17.静止画001.jpg
Sophie_Calle_Shibuya_PRHQ.00_00_13_02.静止画003.jpg
Sophie_Calle_Shibuya_PRHQ.00_00_20_17.静止画004.jpg
Sophie_Calle_Shibuya_PRHQ.00_00_59_10.静止画006.jpg
Sophie_Calle_Shibuya_PRHQ.00_01_10_21.静止画010.jpg
Sophie_Calle_Shibuya_PRHQ.00_02_26_11.静止画009.jpg